ČOV s pořadovým číslem 68 uvedena do trvalého provozu !!

10. 09. 2015

Již 68 stavba ČOV realizovaná dle projektové dokumentace vypracované v naší společnosti byla uvedena do trvalého provozu. Jedná se o ČOV Blatnice pod Svatým Antonínkem. Návrhová velikost ČOV je 2 866 EO a ve vinařské sezoně 8 466 EO.

Technologie čištění je navržena na principu dlouhodobé nízkozatížené aktivace se současnou aerobní stabilizací kalu. V době vinařské kampaně bude do systému zařazena regenerační nádrž pro zvýšení stáří kalu a jeho biologické aktivity.

Gravitační hlavní sběrač z obce je zaústěn do objektu vstupní šnekové čerpací stanice. Zde jsou hrubé ruční česle, následuje vlastní čerpací stanice, která je i v rekonstrukci řešena jako šneková. Toto uspořádání je výhodné, neboť hrubé předčištění následuje až za čerpáním, šneková čerpadla jsou odolná a schopná čerpat i velmi hrubé nečistoty.

Na přítoku do čerpací stanice dojde při dešti k zavzdutí vod stokou směrem do čerpací stanice dešťových vod do dešťové zdrže. Tato bude naplněna, poté se čerpání vypne, a další dešťový přítok se zpětně zavzduje a bude odlehčen na poslední odlehčovací komoře do recipientu. Bude tedy akumulován objem deště rovný objemu dešťové zdrže a přítokové stoky za poslední odlehčovací komorou. Obsah dešťové zdrže a přítokové stoky bude po skončení deště přečerpán do biologické ČOV a rovněž biologicky vyčištěn. Oproti současnému stavu se bilanční objem dešťových vod prošlých ČOV zvýší cca 5 x .

 

Za čerpací stanicí následuje hrubé předčištění. Stávající česle a lapáky písku budou zlikvidovány. Budou osazeny nové strojní česle s průlinami 6 mm a bude vybudován nový vertikální lapák písku vyklízený mamutkou se separátorem písku.

 

Z hrubého předčištění odtéká voda do vlastní biologické části ČOV. S ohledem na stávající stav a využití stávajících nádržní má biologická část následující skladbu:

Regenerační nádrž – bude v provozu pouze v období vinařské kampaně. V tomto období bude sloužit jako regenerační nádrž (přítok pouze vraceného kalu) nebo jako přídatný objem aktivace (přítok vraceného kalu i odpadní vody) – funkce bude stanovena provozním řádem v závislosti na zatížení ČOV. V období malého zatížení ČOV bude tato nádrž zcela vyřazena z provozu, může sloužit např. k akumulaci biologicky vyčištěných vod pro závlahu. Regenerační nádrž je vystrojena mechanickou aerací s regulací dodávky kyslíku.

Aktivační nádrže – odpadní voda a aktivovaný kal přitékají do bývalých dosazovacích nádrží přebudovaných na aktivační nádrže – jsou vystrojeny pneumatickou jemnobublinnou aerací a mícháním, takže jejich funkce je variabilní dle potřeby provozu ČOV. Následuje velká aktivační nádrž, jedná se o rekonstrukci stávající hlavní aktivační nádrže Kombibloku. Tato bude vybavena mechanickým aerátorem a míchadlem. Aktivační nádrže budou schopny přerušované dodávky kyslíku a míchání – bude zde zajištěn proces biologické sekvenční nitrifikace a denitrifikace. Systém rozvodu surové odpadní vody umožňuje dotaci denitrifikační fáze čerstvou odpadní vodou pro zlepšení kynetiky procesu.

Aktivační směs odtéká do podélné dosazovací nádrže s řetězovým shrabovákem pro stírání dna i hladiny. Kal bude jako vracený čerpán zpět do aktivačního cyklu, přebytečný kal bude čerpán do kalového hospodářství. Plovoucí kal bude vypouštěn do objektové kanalizace a vrátí se do ČOV.

Na odtoku z ČOV bude zřízen nový měrný žlab a jímka na vyčištěnou vodu – zdroj užitkové vody.

Na odtoku z ČOV bude osazen automatický vzorkovač pro odběr vzorků odpadní vody.

 

Součástí čistící linky je dále:

Přejímací stanice dovážených vod s česlemi. Akumulovaná voda bude řízeně čerpána do biologického stupně.

Akumulační nádrž na Prefloc, který bude používán pro srážení fosforu, dávkování je možné před aktivaci a před dosazovací nádrž.

 

Přebytečný kal z biologického stupně  bude čerpán do stávající uskladňovací smaltované nádrže. Tato bude vystrojena aeračním systémem pro aerobní dostabilizaci kalu a míchání a čerpadlem na závěsu pro odtah kalové vody za účelem zahušťování kalu.

Zahuštěný kal bude čerpán na odvodnění na rotačním sítu. Produkovaný kal bude kategorie II – použitelný zejména na hnojení nepotravinářských plodin.

Zpracovatel kompletní projektové dokumentace: DUIS s.r.o.