24.6.2013

16. 10. 2013

Projekt realizovaný městem Pelhřimov řeší rozšíření a úpravy stávající čistírny odpadních vod (dále ČOV) za účelem zvýšení a stabilizace čištění odpadních vod, kdy kritickým parametrem je dusíkaté znečištění.
Hlavním cílem projektu je naplnění požadavku Směrnice 91/271/EHS zajištěním dostatečné kapacitní a efektivní ČOV pro aglomeraci Pelhřimov. Technické řešení uvažuje s maximálním využitím stávajících objektů ČOV, na něž navazuje výstavba nových objektů. Bude vybudována výkonná jednostupňová mechanicko-biologická ČOV s odstraněním nutrientů dusíku a fosforu. Stávající třetí stupeň bude rekonstruován. Ve stavební části je navržena nová čistící linka a skládka na odvodněný kal.
V kalovém hospodářství bude vybudována nová vyhnívací nádrž a uskladňovací nádrž na kal. ČOV bude vybavena pro hygienizaci kalu a pro zahušťování a odvodňování kalu.
V technologické části jsou navrženy nové provozní soubory zajišťující čištění odpadních vod, zpracování kalu.
Řešení zajišťuje zkapacitnění čistírenské a kalové linky a zvýšení čistícího účinku ČOV, čímž dojde k naplnění legislativních požadavků na kvalitu vyčištěné vody. Zároveň dojde ke zvýšení protipovodňové ochrany ČOV.
Zdroje financování:
Celkové náklady projektu: 335 503 919,- Kč
Celkové způsobilé výdaje: 241 217 544,- Kč
Dotace Fondu soudržnosti: 205 034 912,- Kč
Dotace Státního fondu životního prostředí: 12 060 877,- Kč
Vlastní zdroje města Pelhřimov: 118 408 130,- Kč

Zpracovatel kompletní projektové dokumentace: DUIS s.r.o.