ČOV s pořadovým číslem 66 uvedena do trvalého provozu !!

31. 12. 2013

ČOV s pořadovým číslem 66 uvedena do trvalého provozu !!

Již 66 stavba ČOV realizována podle projektové dokumentace zpracované v naší společností byla uvedena do trvalého provozu. Jedná se ČOV Velké Meziříčí. Návrhová velikost ČOV je 22 300 EO.

Odpadní vody přitékají stokovou sítí jednotné soustavy přes stávající odlehčovací komoru do vlastní ČOV. Průtok až do kapacity biologické linky pokračuje směrem do ČOV. Dle hydrotechnických výpočtů odtékají směrem do ČOV veškeré splaškové odpadní vody při všech průtokových režimech a za deště též podíl vod srážkových. Maximální průtok směrem do ČOV činí 152,8 l/s, což je cca 1,5 násobek maximálního hodinového bezdeštného přítoku splaškových vod. Zbytek odpadních vod za dešťů do hodnoty cca 1010 l/s je odváděn pomocí šnekové čerpací stanice se dvěma čerpadly v řazení 2+0 a s kapacitou cca 505 l/s pro jedno čerpadlo do dešťové zdrže. Dešťová zdrž funguje jako průtočná, to znamená, že po jejím naplnění bude voda přepadat do obtoku ČOV, který je měřen. Objem dešťové zdrže je 1 296 m3. Po skončení dešťových přítoků do ČOV je obsah zdrží vypouštěn do vlastní biologické ČOV k biologickému vyčištění.

 

Koncepce řešení ČOV

Pro čištění odpadních vod byl navržen nízkozatížený aktivační proces na principu sekvenční (alternující) nitrifikace a denitrifikace pro odstraňování dusíkatého znečištění se současnou aerobní stabilizací kalu.

 

Mechanický stupeň:

Stávající vypínací komora byla rekonstruována. Potrubí obtoku bylo nahrazeno novým přívodním potrubím, které je ukončeno v nové vypínací komoře. Původní komora slouží jako případný obtok nové linky hrubého předčištění. Nová vypínací komora je osazena elektro uzávěrem pro případné odstavení ČOV. Odpadní voda pokračuje směrem do ČOV přes nový objekt lapáku štěrku, který je mechanicky (drapákem) vyklízen. Zachycený štěrk může být alternativně ukládán na kontejner nebo přímo do výsypky linky na úpravu a zpracování písku a štěrku. Z objektu lapáku štěrku odpadní voda protéká nově instalovanými strojními hrubými česlemi do objektu šnekové čerpací stanice. Shrabky z hrubých česlí jsou ukládány do popelnice. Ve šnekové čerpací stanici byl zrušen stávající špatně fungující lapák štěrku a ruční hrubé česle. Odpadní voda do kapacity splaškové sekce čerpací stanice odpadních vod přitéká ke stávajícím šnekovým čerpadlům á 50,7 l/s. Ve stávající jímce bylo dále osazeno ponorné odstředivé čerpadlo o kapacitě cca 50l/s pro sčerpání vstupní ČS při zatopení nebo jako záloha jednoho šnekového čerpadla OV. Po přečerpání do nového výškového horizontu voda pokračuje uzavřeným žlabem do objektu jemných strojně stíraných česlí. Česle jsou osazeny do rozšířeného stávajícího žlabu a mají obtok osazený ručními česlemi. Shrabky zachycené v česlích jsou odvodněny a pomocí příčného dopravníku společně se shrabky zachycenými česlemi na lince do dešťové zdrže umístěny do kontejneru. Z objektu česlí voda pokračuje do objektu lapáků písku, který je tvořen dvojící vírových lapáků písku. Zachycený písek je pomocí mamutových čerpadel dopravován do pračky písku. Pračka písku je společná i pro záchyt písku z linky úpravy písku a je umístěná společně s kontejnery i s kontejnery na shrabky v nové budově hrubého předčištění. Kontejnery s odpadem budou následně odváženy k další manipulaci. V této budově je dále umístěno zařízení pro dovoz odpadních vod ze septiků společně s novou jímkou. Shrabky jsou společně ukládány do kontejneru. Materiál dovážený na ČOV z čištění stokových sítí je upravován na nové lince úpravy písku. Hrubý záchyt je ukládán samostatně v kontejneru a jemný společně s odpadem z lapáku písku.

 

Biologická ČOV

Dále odpadní vody odtékají směrem k selektorům. Nádrže selektorů jsou stávající. Je možný obtok odpadních vod směrem do aktivace – potom mohou selektory pracovat jako regenerace kalu pouze s průtokem vraceného kalu. Nebo je možno do selektorů přivést odpadní vody i vracený kal a systém provozovat jako anoxický selektor. Nádrže selektorů jsou vybaveny mechanickým mícháním. Odpadní voda s aktivační směsí dále odtéká do aktivačních nádrží – dvou původních a jedné nové. Všechny jsou karuselového typu, oběhové. Dodávka kyslíku je zajištěna jemnobublinnou pneumatickou aerací, míchání horizontálními míchadly. Systém je dimenzován pro přerušovanou nitrifikaci a denitrifikaci. Aktivační směs dále odtéká do dosazovacích nádrží. V provozu zůstanou dvě stávající nádrže, a byla vybudována jedna nová – a to o kapacitě součtu kapacit dvou stávajících nádrží – dojede tedy ke zdvojnásobení kapacity dosazování. Dosazovací nádrž mají stírané dno i hladinu, odtok plovoucích nečistot do objektové kanalizace. Před aktivace a před dosazovací nádrže je možno dávkovat chemikálii dle provozních potřeb ČOV. Navrženým strojně-technologickým zařízením lze dávkovat tekutý koagulant nebo živiny pro biologické procesy, proto je výtlačné potrubí vedeno před AN i DN. Vracený a přebytečný kal je čerpán stávající čerpací stanicí, která má nově rozdělenu jímku stěnou a každá DN bude mít samostatná čerpadla. Odpadní voda po dosazování odtéká směrem k objektu mikrosít a dále k měrnému žlabu. Vracený kal je čerpán před selektory. Přebytečný kal je čerpán do kalového hospodářství.

 

Selektor

směšovací, 2 jednotky , celkem  117 m3, provzdušované, míchané

Typ aktivace

oběhová, karuselová, 3 jednotky

Objem aktivačních nádrží

m3

7 087

 

Typ dosazovací nádrže

kruhová nádrž s flokulační zonou

2 ks průměr 18 m

1 ks průměr 26 m

 

Kalové hospodářství

Toto sestává ze stávajících nádrží – zahušťovací, která je doizolována, a uskladňovací. Byla vybudována nová kapacitní uskladňovací nádrž. Obě ukladňovací nádrže jsou vybaveny aerací a odtahem kalové vody. Aerobně stabilizovaný kal je odvodňován na odstředivce. Odvodněný kal je mezideponován dlouhodobě pod novým přístřeškem.

 

 

Celkové náklady rekonstrukce:                                 144 000 000,-Kč

Zpracovatel kompletní projektové dokumentace: DUIS s.r.o.