ČOV s pořadovým číslem 67 uvedena do trvalého provozu !!

31. 12. 2013

ČOV s pořadovým číslem 67 uvedena do trvalého provozu !!

Již 67 stavba ČOV realizovaná dle projektové dokumentace vypracované v naší společnosti byla uvedena do trvalého provozu. Jedná se ČOV Nosislav. Návrhová velikost ČOV je 1 353 EO.

Přívodní stoka má na vstupu do ČOV hloubku nivelety několik metrů  pod  úrovní stávajícího terénu. Odpadní vody je tudíž nutno do ČOV přečerpávat. Vody přitékají přes hrubý česlicový koš do čerpací jímky s ponornými kalovými čerpadly.

Vlastní ČOV je sestavena do jednoho kompaktního stavebního celku. Čištěná voda postupně protéká čerpací stanicí odpadních vod s odstředivými čerpadly, a dále hrubým předčištěním s jemnými česli pro mechanické čištění odpadních vod a vertikálním lapákem  písku. Těžení shrabků a písku je mechanické s vyklízením do přistavených kontejnerů. Za tímto hrubým předčištěním následuje vlastní biologický stupeň tvořený aktivační a dosazovací  nádrží. ČOV je vybavena pro dávkování chemikálie na srážení fosforu.

Nízkozatížená aktivace je navržena pro celoroční nitrifikaci, denitrifikaci a aerobní stabilizaci kalu. Základem je princip směšovací aktivace s přerušovaným nitrifikačně denitrifikačním procesem.

Dodávka kyslíku je uvažována pomocí jemnobublinného pneumatického aeračního systému. ČOV je ve stavební i technologické části zabezpečena proti úniku hluku směrem zástavbě.

Separace aktivovaného kalu je zajišťována ve vertikální dosazovací nádrži dortmundského typu, jež jsou známy svou jednoduchostí (žádné pohyblivé části) a vysokou účinností (vzestupné proudění s filtrací přes vločkový mrak).

Součástí sestavy je dvojice uskladňovacích nádrží kalu dimenzovaných v daném případě bezpečně pro aerobní dostabilizaci kalu a jako rezervní objem pro uskladňování a zahušťování kalu - celkem kapacita cca 40 denní produkce kalu. Na ČOV je produkován kal kategorie II.

 

Zpracovatel kompletní projektové dokumentace: DUIS s.r.o.